TEAM

JAPAN

Hyusei Fujita

JAPAN

Ryota Hidaka

JAPAN

Ueki Tatsuya

JAPAN

Yuko Nomura

JAPAN

Kairi Sekiguchi

JAPAN

Jun Shiba

JAPAN

NOBUYUKI OSAWA

JAPAN

AKINA TAKEMIYA

HAWAII

John Michael Van Hohenstein